پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
اخبار مهم:
آگهی مزایده

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد بخش های تصویر برداری(رادیولوژی و سونوگرافی) و فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان واقع در شهر اصفهان را از طریق برگزاری مزایده، اجاره دهد.

لذا متقاضیان ذیصلاح می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده تا تاریخ 22 / 12 / 1395 به اداره تدارکات ( کارشناسی امورقراردادها ) این اداره کل مراجعه نمایند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه